Żegnamy Marka Galińskiego

Żegnamy wspaniałego kolarza górskiego, wielokrotnego Mistrza Polski i Olimpijczyka, trenera i kolegę Marka Galińskiego.

Marek Ga­liń­ski był pre­kur­so­rem ko­lar­stwa górskiego w Pol­sce. Za­czy­nał od prze­ła­jów, z któ­rych prze­kwa­li­fi­ko­wał się na MTB. Przez wiele lat był głów­nym mo­to­rem na­pę­do­wym tej dys­cy­pli­ny, se­ryj­nie zdo­by­wał ty­tu­ły mi­strza Pol­ski i re­pre­zen­to­wał kraj na naj­waż­niej­szych im­pre­zach. Po­ło­żył pod­wa­li­ny pod póź­niej­szy roz­wój CrossCountry i suk­ce­sy polskich zawodników. Ostat­nio peł­nił rolę tre­ne­ra re­pre­zen­ta­cji Rosji.

Wspominamy „Diabła”  jako pro­fe­sjo­na­li­stę w każ­dym calu, który zwra­cał uwagę na każdy szcze­gół. Był przy tym za­wsze ener­gicz­ny, życz­li­wy i ser­decz­ny.

Marek Galiński był najbardziej utytułowanym polskim kolarzem górskim, dziewięciokrotnym mistrzem Polski w cross country (2000, 2004-2011) i czterokrotnym w maratonie MTB (2006-2007, 2009-2010). Dziesięciokrotnie wygrywał klasyfikację generalną Grand Prix MTB, był trzecim zawodnikiem mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym i czterokrotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich (Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin).

Marku, szykuj fajne trasy – gdzieś wysoko…

Zarząd oraz Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego