Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR

W dniu 28 marca 2018 r. w Łodzi odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSR.
W spotkaniu wzięło udział 20 osób. W pierwszej części zebrania zreferowane zostało sprawozdania z działalności Zarządu i biura PSR oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania finansów stowarzyszenia. Podjęta została uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2017.
Targi Kielce przedstawiły ofertę tegorocznych targów KIELCE BIKE-EXPO, a Instytut Badawczy IPC z Wrocławia zaprezentował raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego na nasze zlecenie. 
Wszystkim obecnym na zebraniu serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w dyskusji.