REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PSRONLINE.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.psronline.pl prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000348504, NIP: 7252021465, REGON: 100850669, adres siedziby: ul. Rydygiera 8 bud. 20B, lok. 224, 01-793 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin opisuje zasady prowadzenia Serwisu przez Administratora.
 3. Definicje:
  1. a)  Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.psronline.pl
  2. b)  Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz.1204 ze zm.),
  3. c)  Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego,określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
  4. d)  Administrator – Polskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000348504, NIP: 7252021465, REGON: 100850669, adres siedziby: ul. Rydygiera 8 bud. 20B, lok. 22401-793 Warszawa
  5. e)  Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu internetowego,
  6. f)  Członek – Użytkownik który posiada status Członka Zwyczajnego, Członka Wspierającegolub Członka Honorowanego w Polskim Stowarzyszeniu Rowerowym, posiadająca dostęp doKonta Członka,
  7. g)  Uczestnik – Użytkownik który jest uczestnikiem Programu Sklep Certyfikowany PolskiegoStowarzyszenia Rowerowego, prowadzonego przez Administratora, posiadający dostęp doKonta Uczestnika
  8. h)  Konto Uczestnika – oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail) i hasłem, zbiórzasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są daneUczestnika.
  9. i)  Konto Członka – oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail) i hasłem, zbiórzasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są daneCzłonka.
 4. Do korzystania z Serwisu internetowego www.psronline.pl niezbędny jest komputer zprocesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleni i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.


§ 2. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem serwisu polegają na:
a) umożliwieniu Członkom Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego oraz Uczestnikom Programu Sklep Certyfikowany Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego prowadzenia Konta

Uczestnika lub Konta Członka w Serwisie Internetowym,
b) dostarczeniu informacji na temat działalności Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

2. Usługi wskazane w punkcie poprzedzającym są dobrowolne i nie podlegają żadnej opłacie.


§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Członek lub Uczestnik uzyskuje (odpowiednio) dostęp do: Konta Członka lub Konta Uczestnika za pośrednictwem loginu i hasła. Dane do logowania są przesyłane przez Administratora drogą mailową po uzyskaniu statusu Członka/Uczestnika, na adres wskazany w deklaracji członkostwa/wniosku uczestnika.
 2. Użytkownik, który posiada dostęp do Konta Członka lub Konta Uczestnika, ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem podczas pierwszego logowania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 4. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, etc.).

Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@psronline.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

​§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2020 r.