Polski Komitet Normalizacyjny


PKN - organizacja zajmująca się działaniami wokół norm krajowych oznaczonych – na zasadzie wyłączności - symbolem PN (Polska Norma). Celem prac PKN może być również wprowadzenie normy europejskiej lub międzynarodowej. Zatwierdzenie projektu przez PKN jest formalnym stwierdzeniem zachowania zgodności procedur i nadaniem projektowi statusu normy krajowej. Polski Komitet Normalizacyjny jest jedynym właścicielem praw autorskich do Polskich Norm. Za tworzenie i treść Polskich Norm są odpowiedzialne Organy Techniczne (OT): Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Rady Sektorowe. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji i Przewodniczącym Komitetu zajmującego się sprawami branży rowerowej.