POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PSRONLINE.PL

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.psronline.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Polskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Warszawie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000348504, NIP: 7252021465, REGON: 100850669, adres siedziby: ul. Rydygiera 8 bud. 20B, lok. 224, 01-793 Warszawa.

 1. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 2. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. a)  imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (wtym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, a także wypełniając i przesyłając do nas deklarację członkostwa/deklarację uczestnictwa,
  2. b)  numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej poczty tradycyjnej lub wypełniając i przesyłając do nas deklarację członkostwa/deklarację uczestnictwa – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby,
  3. c)  adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy kontakcie telefonicznym lub wysyłając do nas deklarację członkostwa lub uczestnictwa. Poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie uzyskania członkostwa/uczestnictwa oraz dane do logowania na stronie Serwisu, kontaktujemy się z Państwem także w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również odpowiadamy na Państwa pytania,
  4. d)  NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które przesyłają do nas wypełnioną deklarację członkostwa/uczestnictwa,

1|Strona

e) numer PESEL – pobieramy od osób, które pragną zostać Członkiem Stowarzyszenia (za pośrednictwem deklaracji członkostwa),

f) adres korespondencyjny – pobieramy od osób/podmiotów które pragną zostać Członkiem Stowarzyszenia lub Uczestnikiem Programu Sklep Certyfikowany (za pośrednictwem deklaracji członkostwa/uczestnictwa),

 1. g)  adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 2. h)  ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
  1. a)  w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
  2. b)  w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem pocztyelektronicznej, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego.
 2. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania doPaństwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 3. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 5. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lubb) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

2|Strona

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

 1. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
  1. a)  świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  2. b)  świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisuinternetowego.
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 5. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator DanychOsobowych, ma prawo do:
  1. a)  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  2. b)  dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  3. c)  poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16RODO,
  4. d)  usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  5. e)  ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  6. f)  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  7. g)  wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  8. h)  w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. i)  niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  10. j)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), októrym mowa w art. 77 RODO,

3|Strona

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, októrych mowa w pkt. 17 poniżej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwanedalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@psronline.pl lub w formie pisemnejna następujący adres: ul. Rydygiera 8/20B, lok. 224, 01-793 Warszawa.
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań, d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 5. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 6. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4|Strona