Nowelizacja rozporządzeń rowerowych

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń. Ministerstwo Rozwoju i Transportu (do niedawna – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) zleciło Politechnice Krakowskiej badania niektórych rozwiązań, które znajdą się w nowelizowanych przepisach. Politechnika analizuje m.in. bezpieczeństwo ruchu rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych bez oznakowania poziomego oraz śluzy dla rowerów. 
Przepisy, których zmiany zapowiedziano i prace nad którymi obecnie trwają to dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

– rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393);

– rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181);

oraz rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430).

Nowelizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym powinny zapewnić ich zgodność z ustawą oraz Konwencją Wiedeńską o Znakach i Sygnałach Drogowych (D.U.1988.5.42), zlikwidować wewnętrzne sprzeczności i doprecyzować i zliberalizować stosowanie niektórych znaków drogowych aby możliwa była bezpieczna organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się rowerzystom.

Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo Budowlane powinna natomiast znacznie podnieść wymagania jakościowe wobec infrastruktury rowerowej, zapewniając jej bezpieczeństwo i wygodę eksploatacji. Kluczowe jest zapewnienie odpowiednich promieni łuków, przekrojów, nawierzchni i rozwiązań skrzyżowań.

Należy też zapewnić wzajemne powiązanie tych aktów prawnych i wykluczyć sprzeczności między nimi. Na konieczność nowelizacji tego rozporządzenia w zakresie ruchu rowerowego wskazuje m.in. ekspertyza (pdf) wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad („Rozdział 9 wymaga gruntownej aktualizacji, z uwzględnieniem nowych publikacji i doświadczeń, w szczególności wytycznych opracowanych na zlecenie Urzędów miast Warszawy (Standardy projektowania i wykonywania systemu dróg rowerowych w m. st. Warszawa), Krakowa (Miasta dla rowerów, Polski Klub Ekologiczny – Zarząd Główny, Kraków […]”).