Kongres Mobilności Aktywnej: Gdańsk, 12.-13.09.13

W dniach 12.-13. września w Gdańsku odbył się Kongres Mobilności Aktywnej ma którym wśród zaproszonych gości obecny był także Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, P. J. Zasada.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobilności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane w 2010 roku w Gdańskiej Karcie Mobilności Aktywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) z którym w tym roku – podczas tegorocznego Kongresu – PSR podpisało również porozumienie o współpracy.

Ideą Kongresów Mobilności Aktywnej jest zwrócenie uwagi  na  korzyści promowania  różnych form mobilności aktywnej wśród mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 opartych na przedsięwzięciach międzynarodowych. Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Kongres jest doskonałym miejscem do podjęcia wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowców, organizacji pozarządowych, firm – ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.

Warto zaznaczyć, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” – sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

W ramach postawionych sobie przez Unię Mobilności Aktywnej celów także Polskie Stowarzyszenie Rowerowe widzi dla siebie możliwości rozwoju kultury rowerowej w Polsce – liczymy na miłą współpracę.