Dołącz do PSR

Polskie Stowarzyszenie Rowerowe jest organizacją, której celem jest rozwój branży i przemysłu rowerowego, m.in. poprzez dialog zarówno producentów i dystrybutorów rowerowych, jak i samych rowerzystów.

Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim; to pierwsza i jedyna tego typu organizacja w kraju.
Analizy i badania polskiego rynku rowerowego, lobbing branży, bezpieczny i legalny asortyment na krajowym rynku, promowanie rozwoju kultury, turystyki, sportu i legislacji przyjaznej branży i użytkownikom rowerów, wysoka jakość obsługi w sklepach rowerowych – to zadania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

Zapraszamy do zaangażowania się w działania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego poprzez Członkostwo w Stowarzyszeniu.

Dlaczego warto

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego zyskują:

 • Dostęp do badań rynku, analiz i statystyk – krajowych oraz państw członkowskich CONEBI (European Bicycle Industry Association)
 • Możliwość bezpośredniej biznesowej reakcji na rozwój rynków i trendów w branży
 • Możliwość kształtowania polskiego rynku rowerowego:
  – w dialogu z jednostkami rządowymi
  – poprzez bezpośredni wpływ na uruchamianie przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe projektów priorytetowych dla członków Stowarzyszenia
 • Możliwość podejmowania spraw ważnych dla uczestników branży, dla członków Polskiego Stowarzyszenie Rowerowego, ale także rozwiązywanie indywidualnych problemów członków
 • Dostęp do oferowanych nieodpłatnie usług i konsultacji PSR jak n.p. możliwość skorzystania z tłumacza podczas Targów Eurobike Friedrichshafen, dostęp do rekomendowanej pomocy prawnej
 • Stowarzyszenie jest członkiem CONEBI: dzięki temu polski rynek rowerowy uzyskuje silniejszy głos w sprawach branżowych postulatów i żądań w UE zabezpieczając w ten sposób rozwój rynku rowerowego nie tylko w Polsce ale również w innych krajach europejskich – będąc członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego stwarza się sobie bezpośrednią możliwość zabezpieczenia swojego własnego biznesu.Zapraszamy do kontaktu:
biuro@psronline.pl 

Członkostwo zwyczajne

Członkostwo zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawa Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy Członków.

Obowiązki Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Zwyczajnego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 
Deklaracja członka zwyczajnego

Członkostwo wspierające

Członkostwo wspierające

Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego Przedstawiciela.
Prawa Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Wspierającego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
Deklaracja członka wspierającego

Członkostwo honorowe

Członkostwo honorowe

Członkowie Honorowi Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego to osoby i instytucje działające niezależnie od Stowarzyszenia, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Prawa Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Członków Honorowych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego powołuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
Deklaracja członka honorowego