Członkostwo Zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Prawa Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

Obowiązki Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 

Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Zwyczajnego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 

Kliknij aby pobrać: Deklarację Członka Zwyczajnego

Członkostwo Wspierające

Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego Przedstawiciela.

Prawa Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 

Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

Aby zostać Członkiem Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Wspierającego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 

Kliknij aby pobrać: Deklarację Członka Wspierającego

Członkostwo Honorowe

Członkowie Honorowi Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego to osoby i instytucje działające niezależnie od Stowarzyszenia, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. 

Prawa Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 

Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 

Członków Honorowych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego powołuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.