Członkostwo


PSR_logo_dlugi_napis

Członkostwo Zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Prawa Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy Członków.
Obowiązki Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Zwyczajnego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 

Kliknij aby pobrać: Deklarację Członka Wspierającego

Członkostwo Wspierające

Członkiem Wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego Przedstawiciela.

Prawa Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego:
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularne opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Aby zostać Członkiem Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego należy wypełnić Deklarację Członka Wspierającego i przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. 

Kliknij aby pobrać: Deklarację Członka Zwyczajnego

Członkostwo Honorowe

Członkowie Honorowi Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego to osoby i instytucje działające niezależnie od Stowarzyszenia, które dobrowolnie wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. 

Prawa Członka Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
Obowiązki Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego: 
 • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członków Honorowych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego powołuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego.